Płaca minimalna w 2022 roku – wynagrodzenie

Płaca minimalna w Polsce od 2022 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 od dnia 1 stycznia 2022 ustala minimalne wynagrodzenie za pracę w wysokości 3010 zł. Z kolei minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,70 zł. Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę oznacza wzrost o 210 zł w stosunku do najniższej płacy, która obowiązuje w roku 2021 (wzrost o 7,5 %). W rezultacie, w 2022 minimalne wynagrodzenie za pracę będzie stanowić 50,8% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na 2022. W związku ze zmianami, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r., zmienia się również wysokość innych świadczeń, które ustalane są na podstawie  minimalnego wynagrodzenie za pracę.

Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę niewątpliwie wpływa na wysokość wynagrodzenia netto pracownika. W zależności od sytuacji prawno-podatkowej pracownika, wysokość tzw. wynagrodzenia na rękę będzie się różniła.

Aby ustalić wysokość wynagrodzenia netto, konieczne jest zastosowanie odpowiednich obliczeń. Jednocześnie ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada również likwidację przepisów, które w obecnym stanie prawnym stanowią podstawę odliczenia od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy jej wymiaru, co również zostało uwzględnione w tabeli poniżej.

Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przykłady listy płac

Przykład 1 
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. pracownika, który:

 • nie korzysta z zerowego podatku dla młodych (jest pracownikiem powyżej 26 roku życia);
 • nie przystąpił do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów;
 • jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową.
L.p. Elementy wynagrodzenia  Wyliczenie 2021 [zł] 2022
[zł]
1 wynagrodzenie zasadnicze 3010 3010
2 podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 3010 3010
3 łącznie składki na ubezpieczenie społeczne poz. 2 x 13,71% 412,67 412,67
4 podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne poz. 2 – poz. 3 2597,33 2597,33
5 składka na ubezpieczenie zdrowotne poz. 4 × 9% 233,76 233,76
6 składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku poz. 4 × 7,75% 201,29 0,00
7 koszty uzyskania przychodu 250,00 250,00
9 podstawa obliczenia zaliczki poz. 1 – poz. 3 – poz. 7 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych) 2.347,00 2.347,00
10 kwota zmniejszająca podatek 43,76 425
11 zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (poz. 9 × 17%) – poz. 10 355,23 0,00
12 zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowego poz. 11 – poz. 6 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych) 154 0,00
13 Kwota netto poz. 1 – poz. 3 – poz. 5 – poz. 12 2209,57 2363,57
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przykłady listy płac

Płaca minimalna netto w 2022 r. powyższego pracownika wynosi 2363,57 zł.

Przykład 2
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. pracownika, który:

 • korzysta z tzw. zerowego podatku,
 • nie przystąpił do programu Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • jest uprawniony do podstawowych kosztów uzyskania przychodów.
L.p. Elementy wynagrodzenia  Wyliczenie  2021 [zł] 2022 [zł]
1 wynagrodzenie zasadnicze 3010 3010
2 podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 3010 3010
3 łącznie składki na ubezpieczenie społeczne poz. 2 x 13,71% 412,67 412,67
4 podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne poz. 2 – poz. 3 2597,33 2597,33
5 składka na ubezpieczenie zdrowotne poz. 4 × 9% 233,76 233,76
6 składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku poz. 4 × 7,75% 201,29 0,00
7 koszty uzyskania przychodu 250,00 250,00
8 zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowego 0,00 0,00
9 Kwota netto poz. 1 – poz. 3 – poz. 5 2363,57 2363,57
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przykłady listy płac

Płaca minimalna netto w 2022 r. powyższego pracownika wynosi 2363,57 zł.

Przykład 3 

Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. pracownika, który:

 • ma 33 lata;
 • jest uprawniony do podwyższonych kosztów uzyskania przychodu;
 • jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową;
 • nie jest uczestnikiem PPK.
L.p. Elementy wynagrodzenia  Wyliczenie  2021 [zł] 2022 [zł]
1 wynagrodzenie zasadnicze 3010 3010
2 podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 3010 3010
3 łącznie składki na ubezpieczenie społeczne poz. 2 x 13,71% 412,67 412,67
4 podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne poz. 2 – poz. 3 2597,33 2597,33
5 składka na ubezpieczenie zdrowotne poz. 4 × 9% 233,76 233,76
6 składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku poz. 4 × 7,75% 201,29 0,00
7 koszty uzyskania przychodu 300,00 300,00
9 podstawa obliczenia zaliczki poz. 1 – poz. 3 – poz. 7 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych) 2297,33 2297,33
10 kwota zmniejszająca podatek 43,76 425
11 zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (poz. 9 × 17%) – poz. 10 346,79 0,00
12 zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowego poz. 11 – poz. 6 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych) 146,00 0,00
13 Kwota netto poz. 1 – poz. 3 – poz. 5 – poz. 12 2217,57 2363,57
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przykłady listy płac

Płaca minimalna netto w 2022 r. powyższego pracownika wynosi 2363,57 zł.

Przykład 4 

Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. pracownika, który:

 •  ma powyżej 26 lat,
 • jest uprawniony do stosowania kwoty zmniejszającej miesięczną zaliczkę podatkową;
 • jest uczestnikiem PPK.

Wpłaty, które zostały pobrane w styczniu 2022, zostały przekazane do instytucji finansowej w lutym 2022, co oznacza, że wpłata sfinansowana ze środków pracodawcy (60,20 zł) będzie opodatkowanym przychodem pracownika ze stosunku pracy w lutym 2022.

Pamiętaj, PPK:

 • wpłata finansowana przez pracodawcę – 1,5 %,
 • wpłata finansowana przez pracownika – 2 %.

Wynagrodzenie za styczeń

L.p. Elementy wynagrodzenia  Wyliczenie  2022 [zł]
1 wynagrodzenie zasadnicze 3010
2 podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne 3010
3 łącznie składki na ubezpieczenie społeczne poz. 2 x 13,71% 412,67
4 podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne poz. 2 – poz. 3 2597,33
5 składka na ubezpieczenie zdrowotne poz. 4 × 9% 233,76
6 składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku poz. 4 × 7,75% 0,00
7 koszty uzyskania przychodu 250,00
8 wpłata do PPK finansowana przez pracodawcę podlegająca opodatkowaniu 0,00
9 podstawa obliczenia zaliczki poz. 1 – poz. 3 – poz. 7 + 8 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych) 2347
10 kwota zmniejszająca podatek 425
11 zaliczka na podatek przed zaokrągleniem (poz. 9 × 17%) – poz. 10 0,00
12 zaliczka na podatek do odprowadzenia do urzędu skarbowego poz. 11 – poz. 6 (otrzymany wynik zaokrągla się do pełnych złotych) 0,00
13 wpłata do PPK finansowana przez zatrudnionego poz.1  x 1,5% 45,15
134 Kwota netto poz. 1 – poz. 3 – poz. 5 – poz. 12 – poz. 13 2318,42
Płaca minimalna od brutto do netto w 2022 r. – przykłady listy płac

Na jakie stawki wpływa zmiana wysokości wynagrodzenia? 

Powyższe listy płac uwzględniły takie zmiany, jak obniżona stawka PIT, podwyższone koszty uzyskania przychodu i zerowy podatek dla młodych. Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie pozostaje bez wpływu na wiele stawek czy wskaźników. Wysokość wynagrodzenia minimalnego ma wpływ choćby na:

 • kwotę wolną od potrąceń,
 • kwotę dodatku za pracę w godzinach nocnych,
 • wynagrodzenie za przestój (w każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów),
 • wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik nie świadczy pracy – art. 129 § 5 Kodeksu pracy (jeżeli w danym miesiącu, ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, pracownik nie ma obowiązku wykonywania pracy, przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie. W przypadku niepełnego etatu wysokość tego wynagrodzenia ustala się proporcjonalnie do tego wymiaru czasu pracy),
 • odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu – art. 18 (3d) Kodeksu pracy (osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów),
 • odszkodowanie dla pracownika, wobec którego stosowany był mobbing – art. 94(3) § 4 Kodeksu pracy, (pracownik, który doznał mobbingu lub wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów),
 • odprawa z tytułu rozwiązania stosunku pracy – art. 8 ust. 4 ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (15 x 2800 zł = 45 150 zł),
 • kwoty wolne od potrąceń w 2021 r.  (art. 87 – art. 91 Kodeksu pracy)
 • najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przedsiębiorców opłacających składki na zasadach określonych w przepisach art. 18a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (w przypadku skorzystania z preferencji podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, która w 2022 r. wynosi 903 zł.)
 • minimalna podstawa zasiłku chorobowego – art. 45 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% tego wynagrodzenia: 3010 zł – (3010 zł × 13,71%) = 3010 – 412,67 = 2597,33 zł

Pracujemy od 2008 r.
w kraju i za granicą
dajemy gwarancję i bezpieczeństwo